Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development

Disability Awareness Week - ACBAR

Published: 11:20 AM 04-12-2016 Updated: 09:08 AM 28-11-2017
 
 
   
  Print
 


مؤسسه اکبر:

 

مؤسسه اکبر به خاطر تجلیل از روز جهانی اشخاص دارای معلولیت، هفته آگاهی دهی در مورد معلولیت را گشایش بخشید و سلسله ای از مقالات و داستان ها را به منظور تقویت حقوق اشخاص دارای معلولیت، به نشر سپرد. ما از نهاد های غیردولتی عضو، بهخاطر همکاری های ایشان ابراز امتنان می‌نماییم که عبارتند از: اداره رسیده گی به قربانیان ماین زمینی یا (ALSO)، بنیاد آسیا، کمیته سویدن برای افغانستان و نهاد دسترسی به معلولین افغانی.

لطفاً  داستان را در اینجا (here) مطالعه نمایید.

 

 

 

هفته آگاهی دهی در مورد معلولیت:

سرمقاله:

مؤسسه اکبر – از حرف تا عمل، مسوولیت های ما به‌مثابه نهاد های غیردولتی:

 

توسط: فیونا گال، رییس مؤسسه اکبر

سروی اخیری که از جانب مؤسسه اکبر راه اندازی گردید ، دریافته است که 135 نهاد غیردولتی عضو، حدود 26510 تن کارمندان را استخدام نموده اند. که از این میان 300 تن آنها را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می‌دهند، که نشان دهنده 1.1 درصد تعداد مجموعی کارمندان می‌باشد. این رقم در مقایسه با 3 درصد استخدام اشخاص دارای معلولیت که در قانون ملی معلولیت افغانستان توصیه گردیده است، خیلی ها پایین می‌باشد. پس چرا حایز اهمیت می‌باشد؟ طوری‌که شما از مطالعات بین المللی دریافته اید، اشخاص دارای معلولیت حین دسترسی به آموزش، خدمات صحی، استخدام و مشارکت اجتماعی، در جامعه با تبعیض روبرو می‌باشند.

استخدام اشخاص دارای معلولیت به آنها وقار و عزت نفس بخشیده و به ایشان فرصت می‌دهد تا با وضعیت اقتصادی خانواده های خود کمک نمایند. در افغانستان با اشخاص دارای معلولیت به‌گونه ای برخورد صورت می‌گیرد که گویا آنها قربانی و مستلزم صدقه می‌باشند، نه اینکه از افرادی اند که از پوتانشیل و توانایی های زیادی برخوردار می‌باشند. خوشبختانه، تعداد بیشماری از نهاد های غیردولتی ملی و بین المللی در عرصه معلولیت وجود دارند و دارای پروژه های حمایت کننده یی می‌باشند که اشخاص دارای معلولیت را تقویت نموده و از 30 سال بدينسو به آنها خدمات عرضه می‌دارند، اما نهاد های عادی، سکتور خصوصی و دولت در عرصه تعقیب این نمونه ها خیلی ها به کندی پیش می‌روند. از اینرو به تاریخ سوم ماه دسمبر ما نیاز داریم تا در مورد این فکر نماییم که به عنوان نهاد های غیردولتی بشردوستانه و انکشافی چه نوع کار های را انجام دهیم تا بر مبنای آن بتوانیم اشخاص دارای معلولیت را بهگونه بهتر در میان مستفیدین و گروه های تحت پوشش فعالیت های خود شامل سازیم و بهگونه انفرادی زنان و مردان دارای معلولیت را تشویق نماییم تا در نهاد های ما کار نمایند.

دولت افعانستان، کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه به اشخاص دارای معلولیت یا (UNCRPD) و پروتوکول های اختیاری آنرا در ماه سپتمبر سال 2012 به امضاء رسانیده است، که نیاز به مشارکت اجتماعی و اقتصادی اشخاص دارای هر نوع معلولیت در جامعه، به صراحت در آنها خاطر نشان گردیده است. روند نهادینه سازی و شمولیت معلولیت بهگونه روز افزون به عنوان ستراتیژی های مؤثر شناخته می‌شود و در چهارچوب ها و تلاش های انکشاف بین المللی مدنظر گرفته شده است، مانند؛ اجندای سال 2030 برای انکشاف پایدار، چهارچوب سندای برای کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی، مجمع جهانی کمک های بشری و اجندای جدید شهری.

امضاء  کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نیاز به این دارد تا دولت متذکره بعد از مدت دو سال، و سپس با گذشت هر چهار سال، یک گزارش از روند پیشرفت ارأیه بدارد. از سال 2012 تا کنون توسط دولت افغانستان گزارش ارأیه نگردیده است. علاوه بر آن، قانون ملی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت که در سال 2009 توسط پارلمان تصویب شد،  هنوز در جریده رسمی به دست نشر سپرده نشده است و سبب بهمیان آمدن تبعیض میان گروه های اشخاص دارای معلولیت گردیده است،  این قانون در مقایسه به سایر گروه های اشخاص دارای معلولیت به گروه های امتیاز می‌دهد که بهعنوان قربانی جنگ پنداشته میشوند. قانون متذکره باید در مطابقت به کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه به اشخاص دارای معلولیت یا (UNCRPD) تعدیل یابد.

 

امسال از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه به اشخاص دارای معلولیت یا (UNCRPD) توسط جامعه جهانی 10 سال سپری می‌شود. این برای ما به‌مثابه جامعه نهاد های غیردولتی در افغانستان  یک زمان مناسب خواهد بود تا در راستای تعدیل  قوانین و پالیسی های ملی دادخواهی نماییم تا تعهداتی که از جانب دولت سپرده شده اند در آنها بازتاب یابند و بالاخره اطمینان حاصل گردد که اشخاص دارای معلولیت در فعالیت های ما به فراموشی سپرده نشوند.