Agency Coordinating Body for Afghan Relief and Development

Request For SNaPP2/MAIL

پروسه داوطلبی تهیه و ساخت 15 باب گلخانه های دو کمانه به شکل ( MATCH GRAND) برای ولایت هرات

« دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی»

 

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/27042020/NCB

برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و ساخت 15 باب گلخانه های دو کمانه به شکل ( match grand) برای ولایت هرات را  مطابق به مشخصات  ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af و هم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(www.mail.gov.af  (و ویب سایت اکبر بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی 1399/06/04 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

 

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 1399/06/04 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2  واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (500,000.00) پنصد هزارافغانی  میباشد.


File
1596008947763.pdf
 

Closing Date: 25-08-2020