Position Title: کارشناس ثبت نتایج و دیتابیس

Activation Date: 25 April, 2021   Announced Date: 25 April, 2021   Expire Date: 06 May, 2021 
Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Finance Accounting
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳،۰۰۰
Vacancy Number: 66-90-26-003
No. Of Jobs: 1
City: Kabul
Organization: Supreme Audit Office (اداره عالي تفتیش)
Years of Experience: 2 Years
Contract Duration: Permanent
Gender: Male/Female
Education: Bachelor
Close date: 2021-05-06
 

About Supreme Audit Office (اداره عالي تفتیش):

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید. 

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره عالی تفتیش: 

اداره عالی تفتیش یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امور مالی و حسابی وزارت ها، ادارات، تصدیها و موسسات، شاروالی ها و سایر نهاد های دولتی میباشد که درسال 1300 هـ، ش درچوکات دولت تحت نام دیوان سنجش مسمی گردید و از آن زمان به این طرف تحت نام های مختلف فعالیت های تفتیش و تفتیش ادارات دولتی را انجام میدهد.

این اداره با داشتن ۹۸ سال سابقه کاری، عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش( (INTOSAIسازمان آسیایی ادارات عالی تفتیش ( ASOSAI )، سازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش (ECOSAI ) را داشته است و فعلا عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را داراد.

ادارۀ عالی تفتیش وظایف؛ تفتیش رعایت قوانین ومقرراتCompliance Audit، تفتیش حساب قطعیه دولت و صورت های مالی Qatia and Financial Audit، تفتیش مساعدت های خارجیGrants Audit، تفتیش تکنالوژی معلوماتیIT Audit، تفتیش عملکرد و محیطی Performance & Environmental Audit، تفتیش خاص Special Auditو تفتیش مصارف محرمConfidential Audit را دارا بوده و در حوزه کاری مربوطه فعالیتهای شانرا انجام داده و به مقام عالی ریاست جمهوری و شورای ملی گزارش میدهد.

 

Job Description:

هدف وظیفه:

ترتیب و تنظیم گزارشات نتایج بازرسی های ادارات طبق قانون و مقررات و ارائه آن به رئیس پیگیری یافته ها.

 

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصي:

اتخاز تدابیر جهت ترتیب پلان و پیگیری نظر به رهنمود میکانیزم پیگیری و ارایه آن به رئیس بخش جهت تائید.
طرح و ترتیب پلان و پیگیری گروپ های موظف و معرفی آن به مراجع مربوطه.
ایجاد چک لست منظم جهت حصول اطمینان از تطبیق یافته ها و سفارشات تفتیش.
اتخاذ تدابیر پیرامون ثبت نتایج بازرسی ها و چگونگی تحقق آن در ادارات.
همکاری لازم با آمریت توحید و گزارشدهی جهت ترتیب گزارشات سالانه و ربعوار از مشاهدات تحقق یافته تفتیش.
ارایه نظریه ها و مشوره های مشخص برویت اسناد و مدارک در رابطه به گزارشات تحلیل شده جهت بهبود امور بخش.

وظایف مدیریتي:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگي:

تامین ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران و مراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه
تامین ارتباط مداوم با بخش های مربوطه به منظور اخذ معلومات بیشتر جهت تعقیب و پیگیری نتایج تحلیل.

 

Job Requirements:

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری :  

     این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است 

رشته تحصیلی:

1. داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های تفتیش، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق، اداره و تجارت، مدیریت مالی وحسابی، ACCA، CPAو CA وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود 

تجربه کاری: 

2. داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال مرتبط به وظیفه 

مهارت های لازم: 

3. تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو ودری ) وتسلط (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی

4. تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه بالاخص برنامه اکسل

5. توانایی استفاده از برنامه ERPs

6. داشتن مهارت گزارش نویسی به یکی از زبان های رسمی و انگلیسی 

موارد تشویقی :

7. (5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد

8. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 

Submission Guideline:

قبل از ثبت نام در بست های این اداره، موارد ذیل را جداً در نظر بگیرید!

1-   به تاسی از ماده دوم فرمان شماره ) ۹۲ ( مقام عالی ریاست جمهوری، هر گاه کاندیدان بست های خدمات ملکی، بست های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می گردند.

2-  متقاضیان مکلف اند، تا فورم درخواستی معیاری را به صورت کامل و دقیق خانه پری نمایند.( اسناد شما بدون خانه پری فورم پذیرفته نمی شود)

3-  هر گاه اسناد و معلومات درج شده در فورم درخواستی توسط متقاضی، نا درست و خلاف واقعیت تثبیت گردد، متقاضی محترم از روند رقابت حذف میگردد.

4-  درج ایمیل آدرس و شماره تماس در خود فورم حتمی می باشد، در غیر آن از نتیجه پروسه استخدام مطلع نخواهید شد.

5-  اسناد تحصیلی که بین سالهای ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ ه ش صادر شده باشند، باید مجدداً از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی مورد تایید و تصدیق قرار بگیرد.

6-   اسناد تحصیلی خارج مرز، ضمن موجودیت اسناد دال بر تکمیل ارزیابی و تایید وزارت تحصیلات عالی، نامه ریاست عمومی انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز الزامی میباشد.

7-  اسناد تحصیلی داخل کشور باید تایید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد. (دیپلوم ویا مکتوب تحصیلات عالی مبنی بر تاییدی از فراغت).

8-  اگر در ادارات دولتی تجربه کاری دارید، خلص سوانح جدید خود را ضمیمه نمایید که از شش ماه نگذشته باشد. خلص سوانح از واحد های دومی ادارات مدار اعتبار نمی باشد.

9-  اگر در بخش خصوصی تجربه کاری دارید، قرارداد خط، تصدیق از ختم موفقانه کار با تاییدی ثبت و راجستر شرکت /موسسه که در آن کار نموده اید را ضمیمه نمایید. معاش متقاضی در بخش های خصوصی از حد اقل مزد کارکنان دولتی در ماده 62 قانون کار ذکر شده، کمتر نباشد.) در صورت عدم ارایه چنین سندی متقاضی از پروسه رقابت آزاد اخراج و برای احراز بست کاندید غیر واجد شناخته میشود.

10- تصدیق کاری از نهاد های بین المللی در صورتیکه تاییدی شعبه منابع بشری و کاپی قرارداد خط همان نهاد را با خود داشته باشد، منحیث سوابق کاری قابل محاسبه می باشد.

11- متقاضیانی که دارای تجارب کاری خارج مرز می باشد، تصادیق کاری شان بعد از تاییدی مراجع دیپلوماتیک مقیم کشور مربوطه و تاییدی وزارت امور خارجه مدار اعتبار می باشد.

12- از ارسال تقدیر نامه ها و سایر تصدیق نامه های آموزشی و اسناد تجارب غیر مرتبط جداً خود داری نمایید.

13- از ارسال یک درخواستی در فایل های جداگانه، بست های متعدد و تکراری جداً خودداری نمایید.

14- کاندیدان محترم مکلف اند تا این رهنمود را دقیق مطالعه نموده و اسناد خویش را مطابق آن ارایه نمایند، در غیر آن غیر واجد شناخته میشوند.

15- اسناد ذکر شده را در یک فایل PDF ترتیب و به ایمیل (sao.hr2020@gmail.com ) ارسال نمایید. در بخش عنوان ایمیل تان نام بست و بخش مربوطه آنرا بطور واضح ذکر نمایید، در غیر آن درخواست شما پذیرفته نمی شود.

16- در صورت ضرورت و کسب معلومات بیشتر می توانید به شماره (0202521550) در اوقات رسمی به تماس شوید و یا هم به سایت اداره عالی تفتیش sao.gov.af مراجعه فرمایید.

17.برای دریافت فورم کاریابي به لینک ذیل مراجعه نمایید :

https://sao.gov.af/dr/media/463

 

Submission Email:

sao.hr2020@gmail.com


 
Similar Jobs